Voorwaarden en bepalingen

Verkoopvoorwaarden en beperkte garantie van Sponge-Jet®

Bedoeld voor gebruik conform de plaatselijke wetgeving. Gefabriceerd in de VS

Woordenlijst

 • Sponge-Jet, Inc. – hier aangeduid als: ‘Sponge-Jet, Inc.’, ‘SJ’, ‘Sponge-Jet’ of ‘Verkoper’
  Aanvrager – hier aangeduid als ‘Aanvrager’, ‘Koper’ of ‘Klant’

Betalingsvoorwaarden

 • Voor alle orders is betaling vooraf vereist, tenzij een andere regeling is getroffen.
 • Sponge-Jet aanvaardt American Express, Visa en MasterCard als volledige betaling ten tijde van het plaatsen van een inkooporder.
 • Bij betaling van rekeningsaldo’s die 5 dagen of ouder zijn via creditcard worden verwerkingskosten à 4% in rekening gebracht.
 • Bij gebruik van kredietbrieven worden verwerkingskosten à USD 900,00 in rekening gebracht. Instructies zijn op verzoek verkrijgbaar.

Kredietvoorwaarden

 • De beslissing betreffende de verlening van krediet en het bedrag hiervan is uitsluitend aan Sponge-Jet, Inc., welk zich het recht voorbehoudt om te allen tijde, om welke reden ook en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren om verder krediet te verlenen en om te allen tijde onmiddellijke betaling van bepaalde of alle uitstaande bedragen te eisen.
 • De Aanvrager machtigt Sponge-Jet om de kredietgeschiedenis en zaken- en bankreferenties van de Aanvrager te controleren op gebruikelijke kredietinformatie, de in de context van het kredietaanvraagformulier verschafte informatie te bevestigen en informatie aan andere crediteuren te verschaffen over zijn kredietervaring met de Aanvrager.
 • Alle kosten (m.i.v. alle bedragen die verschuldigd zijn ten gevolge van de lease van apparatuur, de verkoop van apparatuur of ten gevolge van beschadiging van de apparatuur, of die in de toekomst wellicht verschuldigd zullen worden ten gevolge van beschadiging van de apparatuur) zijn te betalen overeenkomstig de op de facturen van Sponge-Jet aangegeven voorwaarden betreffende deze kosten.
 • Op alle na de op de factuur aangegeven vervaldatum (of 30 dagen vanaf de datum van de factuur, als er geen vervaldatum is gespecificeerd) uitstaande bedragen kan rente à 1,5% per maand worden aangerekend. Tenzij een gerechtelijke beslissing wordt uitgevaardigd, blijft rente worden aangerekend tegen het hierboven aangegeven tarief totdat alle verschuldigde bedragen zijn betaald.
 • Voor wat de aanrekening van rente betreft vallen onder de verschuldigde bedragen de na de vervaldatum of vervroegde vervaldatum van de betreffende facturen uitstaande gefactureerde bedragen, de lopende rente en alle incassokosten.
 • In geval van enig verzuim tot betaling van enige factuur op of vóór de vervaldatum, is de Aanvrager aansprakelijk voor alle incassokosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten of -provisie, alle aan incassobureaus verschuldigde provisie, gerechtelijke kosten en alle gerelateerde kosten en onkosten. Al dergelijke bedragen worden bij het verschuldigde bedrag opgeteld en zijn onmiddellijk te betalen.

 Prijsstelling

 • Prijzen zijn in Amerikaanse dollar (tenzij anders aangegeven) en zijn exclusief consolidatie-, verpakkings- of transportkosten (af fabriek bij de betreffende vestiging van Sponge-Jet).
 • Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • In geval van een prijswijziging, en tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, gelden als de prijzen voor voor onmiddellijke verzending geplande orders de prijzen die geldig zijn ten tijde van de invoer van de orders; voor bestellingen die niet voor onmiddellijke verzending zijn bedoeld gelden de prijzen die van kracht zijn op de datum van verzending. Alle administratieve fouten komen voor correctie in aanmerking. Claims vanwege tekorten of andere fouten moeten binnen 60 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Sponge-Jet worden ingediend; verzuim om dergelijke claims in te dienen komt op aanvaarding en afstand van al dergelijke claims door de Koper neer. Sponge-Jet behoudt zich het recht voor goederen in termijnen te leveren, tenzij in het verkoopcontract uitdrukkelijk anders is overeengekomen; al dergelijke termijnen, indien apart gefactureerd, dienen te worden betaald op of vóór de in de factuur aangegeven vervaldatum, afgezien van daaropvolgende leveringen.

Verzending, eigendomsrecht en risico van verlies

 • Alle prijzen zijn af fabriek (de betreffende vestiging van Sponge-Jet).
 • Het eigendomsrecht op, en alle risico’s van verlies of beschadiging van, de producten gaan van Sponge-Jet op de Koper over zodra deze vanaf de verzendfaciliteit van Sponge-Jet worden verzonden, ongeacht de eventuele betrokkenheid van Sponge-Jet bij de regeling van transport, verzekering en/of vooruitbetaling van vrachtkosten aan de transporteur voor de Koper, die door Sponge-Jet aan de Koper zullen worden gefactureerd. Totdat volledige betaling wordt ontvangen behoudt Sponge-Jet zich echter een zekerheidsrecht voor met betrekking tot alle geleverde producten.

 Orders

 • AANVAARDING, TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN ANNULERING Geen enkele order betreffende apparatuur, media of diensten van Sponge-Jet is bindend jegens Sponge-Jet totdat deze schriftelijk door een gemachtigd vertegenwoordiger van Sponge-Jet wordt aanvaard, totdat de hieraan verbonden goederen worden verzonden of de order anderszins wordt voldaan. Op al dergelijke orders zijn deze Verkoopvoorwaarden van toepassing en de aanvaarding van orders is uitdrukkelijk afhankelijk van akkoord met deze Voorwaarden, welk akkoord wordt geacht te zijn gegeven, tenzij de Koper Sponge-Jet vóór enige verzending of andere voldoening van een order door Sponge-Jet uitdrukkelijk op het tegendeel wijst en, hoe dan ook, binnen vijf (5) dagen na ontvangst van enigerlei erkenning of bevestiging van deze order. Geen enkele order die door Sponge-Jet is aanvaard mag door de Koper worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen, ondertekend door een gemachtigd vertegenwoordiger van Sponge-Jet; en geen enkele order mag worden geannuleerd of opgezegd zonder vergoeding van de/het door Sponge-Jet ten gevolge van deze annulering of opzegging opgelopen verlies, schade en onkosten.
 • Geen enkele aangepaste of andere voorwaarden zullen door Sponge-Jet worden erkend tenzij dit specifiek schriftelijk is overeengekomen en het verzuim van Sponge-Jet om bezwaar aan te tekenen tegen bepalingen in enigerlei inkooporder of andere van een koper ontvangen communicatie (met inbegrip van, zonder beperking, boeteclausules van welke aard ook) dient noch te worden opgevat als afstand van deze voorwaarden noch als aanvaarding van enige van dergelijke bepalingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door een gemachtigd vertegenwoordiger van Sponge-Jet, zijn de verkochte producten waar het in dit document om gaat niet bedoeld voor gebruik in of in verband met een nucleaire faciliteit of enige hieraan gerelateerde activiteit. Als deze producten toch in deze context worden gebruikt, wijst Sponge-Jet alle aansprakelijkheid af voor enigerlei nucleaire schade, letsel of verontreiniging, en zal de Koper Sponge-Jet vrijwaren voor elke aansprakelijkheid van deze aard, ongeacht of deze voortkomt uit contractbreuk, garantie, onrechtmatige daad (m.i.v. nalatigheid) of anderszins. Op alle verkoopcontracten alsmede deze voorwaarden is de wetgeving van de Amerikaanse staat New Hampshire van toepassing.
 • In geval van vertraging van de levering van enige termijn wordt de Koper niet ontheft van zijn verplichtingen om de resterende leveringen te aanvaarden. Sponge-Jet is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van vertraging door enige oorzaak die redelijkerwijs buiten de controle van Sponge-Jet valt, met inbegrip van, zonder beperking, force majeure; handeling van de Koper of van de leverancier van Sponge-Jet; embargo of andere handeling, reglementering of verzoek van een overheidsinstantie; brand; ongeval; staking; langzaam-aan-actie; oorlog; rellen; transportvertraging; en onvermogen om de benodigde arbeidshulpbronnen, materialen of fabricagefaciliteiten te verkrijgen. In geval van een dergelijke vertraging wordt de leverdatum uitgesteld met een periode gelijk aan de ten gevolge van de vertraging verloren tijd.

 Beperking van aansprakelijkheid

 • Niettegenstaande eventuele tegengestelde bepalingen in deze voorwaarden, zijn Sponge-Jet, Inc. en/of zijn aannemers en leveranciers op enig niveau, niet aansprakelijk op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of burgerlijke aansprakelijkheid) of anderszins voor enige speciale, indirecte of incidentele schade of gevolgschade van welke aard ook. Het in deze voorwaarden beschreven verhaal van de Koper, waar als zodanig aangeduid, is exclusief en de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Sponge-Jet, Inc., zijn aannemers en leveranciers op enig niveau, op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of burgerlijke aansprakelijkheid) of anderszins, zal nooit hoger zijn dan de prijs van het product of onderdeel waaruit deze aansprakelijkheid voortvloeit.

 Retourbeleid

 • Met inachtneming van een schriftelijke retourmachtiging kunnen niet specifiek aangepaste apparatuur en onderdelen en niet gebruikte, ongeopende, verkoopbare verpakkingen Sponge Media™ worden geretourneerd binnen 90 dagen na de aanvankelijke aanschaf en franco vracht; hiervoor worden heropslagkosten à 20% in rekening gebracht.
 • Te retourneren producten moeten naar behoren worden verpakt; Sponge-Jet is niet aansprakelijk voor beschadiging tijdens transport.
 • NB: Tenzij anders is bedongen, wordt een creditnota uitgegeven waarvan het bedrag van toekomstige Sponge Media-orders die binnen 1 jaar na de datum van de retournering worden geplaatst kan worden afgetrokken.
 • Bij units die aan de oorspronkelijke koper zijn verkocht is creditering voor gemachtigde retournering van producten (franco vracht) toegestaan voor de vervanging van producten met defecten qua materiaal of fabricage.
 • De definitieve beslissing betreffende het honoreren van alle garantieclaims is aan Sponge-Jet.

Beperkte garantie van Sponge-Jet®

Nieuwe door Sponge-Jet gefabriceerde apparatuur

 • GARANTIE VOOR KLANTEN DIE VIA GEAUTORISEERDE SPONGE-JET-DISTRIBUTEURS KOPEN EN KLANTEN DIE RECHTSTREEKS VAN SPONGE-JET KOPEN. Sponge-Jet, Inc. (hier aangeduid als ‘SJ’) garandeert dat alle apparatuur die door SJ is gefabriceerd en als ‘NIEUW’ is verkocht vrij is van defecten in materialen en fabricage gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de factuur van SJ of zijn geautoriseerde verkoopkanaal. Indien de Koper binnen de toepasselijke garantieperiode ontdekt dat deze items defect zijn en SJ hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stelt, zal SJ de door SJ defect bevonden items repareren of vervangen of de aankoopprijs ervan terugbetalen, een en ander naar het oordeel van SJ. Deze garantie is niet van toepassing op (a) niet door SJ gefabriceerde apparatuur, (b) apparatuur die door anderen dan SJ is gerepareerd of gewijzigd, (c) apparatuur die is blootgesteld aan nalatigheid, ongevallen of schade door omstandigheden die buiten de controle van SJ vallen, aan onjuiste bediening, onderhoud of opslag of aan abnormaal gebruik of bedrijf, (d) apparatuur die als ‘occasion’ of in ‘in de huidige staat’ is verkocht, en (e) apparatuur die is gebruikt met enig product dat niet door SJ is goedgekeurd of geleverd.

Niet door Sponge-Jet gefabriceerde NIEUWE apparatuur

 • Met betrekking tot apparatuur die door SJ wordt verkocht maar niet door SJ wordt gefabriceerd, komen de garantieverplichtingen van SJ in alle opzichten overeen met, en zijn deze beperkt tot, de garantie die door de leverancier aan SJ wordt verleend. De voorgaande garanties zijn exclusief arbeidsloon, vervoer, verwijdering, installatie of andere onkosten die in verband met de reparatie of vervanging kunnen worden opgelopen. Behalve in gevallen waar dit uitdrukkelijk in een geautoriseerd schrijven door SJ wordt gespecificeerd, gelden voor SJ geen overige verplichtingen of aansprakelijkheden van enige aard met betrekking tot door SJ gefabriceerde apparatuur of door SJ geleverde diensten.

 Sponge Media™

 • HIERVOOR WORDT GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE GEBODEN. GEÏMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT EVENTUEEL IN DEZE VOORWAARDEN SPECIFIEK GENOEMDE PERSONEN EN GELDEN UITSLUITEND VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. VERDER ZIJN ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES UITGESLOTEN. Sponge-Jet IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.
 • Sponge-Jet verleent de oorspronkelijke koper van gebruiksgoederen de volgende garantie op goederen die door Sponge-Jet zijn gefabriceerd of geleverd, met inachtneming van de aangegeven voorbehouden.
 • Sponge-Jet garandeert dat Sponge Media™ een houdbaarheidsperiode heeft van één jaar vanaf de datum van levering of twaalf (12) maanden vanaf de datum van de factuur van SJ of zijn geautoriseerde verkoopkanaal, mits zij worden opgeslagen in een droge omgeving, beschermd tegen extreme temperaturen.
 • Wat levensduur of prestaties betreft wordt er geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie geboden. Sponge-Jet behoudt zich het recht voor om eventuele tegenstrijdigheden betreffende de prestaties van Sponge Media per individueel geval te bestuderen.

Wijzigingen of aanpassingen

 • Niemand is gemachtigd om namens het bedrijf enige andere garanties te verlenen of enige andere aansprakelijkheid te aanvaarden tenzij dit door het bedrijf schriftelijk wordt gedaan, en niemand is gemachtigd om namens de verkoper enige garanties te verlenen of enige aansprakelijkheid te aanvaarden tenzij dit door de verkoper schriftelijk wordt gedaan.

Beleid van Sponge-Jet® wat exportcontrole betreft

Due-Diligence

 • Sponge-Jet is verplicht due diligence toe te passen om te voldoen aan de vereisten van de exportautoriteiten van de Verenigde Staten en de internationale economische sanctiewetgeving en -voorschriften, de vereisten van exportvergunningen uitgegeven door het Amerikaanse Department of Commerce (Ministerie van Handel), het Amerikaanse Department of State (Ministerie van Buitenlandse Zaken), het Amerikaanse Department of the Treasury (Ministerie van Financiën) en andere instanties. Deze instanties vereisen dat Sponge-Jet er een doeltreffend en uitgebreid intern controleprogramma op nahoudt voor toezicht op de naleving van de voor export geldende voorschriften. De hieronder genoemde exportinformatie en eventuele huidige updates ervan zijn te vinden op de website van het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Department of Commerce.

Wetgeving en voorschriften van de Verenigde Staten

 • Sponge-Jet vereist dat alle partijen betrokken bij de verkoop of uitwisseling van goederen, diensten, technologie en informatie hun verantwoordelijkheden begrijpen en voldoen aan de wetgeving en voorschriften van de Verenigde Staten overeenkomstig de Amerikaanse Export Administration Act (‘EAA’, Wet op het Exportbeheer), de Export Administration Regulations (‘EAR’, Voorschriften voor Exportbeheer), de Arms Export Control Act (‘AECA’, Wet op de uitvoer van wapens) en de International Traffic in Arms Regulations (‘ITARS’, Regels betreffende de internationale wapenhandel). Hieronder ziet u een overzicht van de na te leven wetten en voorschriften; het is zeer belangrijk (en bovendien wettelijk verplicht) dat de Koper attent is op (en geregeld updates doorneemt van) deze wetten. Verdere information is te vinden op http://www.bis.doc.gov/

Eindgebruik/eindgebruiker

 • Embargovoorschriften De Koper komt overeen de beperkingen op de begrippen ‘eindgebruik’ en ‘eindgebruiker’ na te leven. Screening Voor alle exporttransacties, m.i.v. voor export bedoelde binnenlandse verkooptransacties komt de Koper overeen de beperkingen op de begrippen ‘eindgebruik’ en ‘eindgebruiker’ na te leven. Sponge-Jet behoudt zich het recht voor om een ‘verklaring over het eindgebruik’ te eisen met gedetailleerde informatie over het ‘beoogde eindgebruik’, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nucleaire activiteiten, chemische en biologische wapens en ballistische toepassingen.
 • De term ‘beoogd eindgebruik’ omvat zowel het rechtstreekse eindgebruik van het product dat wordt besteld als het eindgebruik of de eindtoepassing in bredere zin. Als de klant vaag is, of als er andere tekenen van mogelijk ‘ongewenst eindgebruik’ zijn, zal een meer gedetailleerd onderzoek van de transactie worden ingesteld.

Office of Antiboycott Compliance (‘OAC’, Dienst naleving van de anti-boycottwetgeving)

 • Screening op naleving van de anti-boycottwetgeving. Personen die betrokken zijn bij een verkooptransactie met Sponge-Jet mogen op geen enkele manier zaken doen die verboden zijn onder de Export Administration Act. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het US Bureau of Industry and Security: http://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac

 Screening

 • Screening is vereist voor alle exporttransacties, m.i.v. voor export bedoelde binnenlandse verkooptransacties; de Koper komt overeen de beperkingen op de begrippen ‘eindgebruik’ en ‘eindgebruiker’ na te leven. Sponge-Jet behoudt zich het recht voor om een ‘verklaring over het eindgebruik’ te eisen met gedetailleerde informatie over het ‘beoogde eindgebruik’, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nucleaire activiteiten, chemische en biologische wapens en ballistische toepassingen. De term ‘beoogd eindgebruik’ omvat zowel het rechtstreekse eindgebruik van het product dat wordt besteld als het eindgebruik of de eindtoepassing in bredere zin. Als de klant vaag is, of als er andere tekenen van mogelijk ‘ongewenst eindgebruik’ zijn, zal een meer gedetailleerd onderzoek van de transactie worden ingesteld.

Verhuurvoorwaarden van Sponge-Jet®

Huurperiode en verzendkosten

 • Tenzij anderszins is overeengekomen, begint de huurperiode voor de apparatuur op de dag waarop de apparatuur op het ‘verzendadres’ van de Klant aankomt en duurt deze tot en met de dag waarop de apparatuur naar de aangegeven faciliteit van Sponge-Jet wordt teruggezonden. De retourdatum is de datum van de vrachtbrief. De Klant is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande verzendkosten.

 Transportbeugels

 • Sponge-Jet 70 & 91 Series Recyclers™ worden verscheept met transportbeugels, die vóór het gebruik moeten worden verwijderd en vóór het transport weer moeten worden geïnstalleerd. Als deze beugels vóór het gebruik niet naar behoren worden verwijderd of vóór de retourverzending niet opnieuw worden geïnstalleerd, worden de kosten van eventuele schade aan de Klant in rekening gebracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten voor vervanging van de beugels en van eventuele onderdelen en arbeidsloon voor reparatie van de schade die tijdens het gebruik en/of de verzending aan de apparatuur is veroorzaakt.

Fabriekstraining

 • Voor alle nieuwe gebruikers wordt fabriekstraining sterk aanbevolen. Bovendien hoort de klant personen die mogelijk met het proces in aanraking komen te wijzen op het belang van veiligheid, apparatuuronderhoud, reparaties ter plaatse, straalconcepten en het beheer van straalmiddelen.

Preventief onderhoud

 • De Klant is verantwoordelijk voor al het normale en redelijke preventieve onderhoud dat in de Gebruikershandleiding wordt beschreven. De Klant wordt geacht van tevoren contact op te nemen met Sponge-Jet over reparaties, service en algemeen onderhoud. Sponge-Jet, Inc. is niet aansprakelijk voor door derden in verband met deze activiteiten in rekening gebrachte kosten.

Retourneren van apparatuur

 • Alvorens gehuurde apparatuur naar Sponge-Jet te retourneren, hebben Klanten de optie om deze apparatuur te kopen. Hiervoor moet de Klant contact opnemen met Sponge-Jet voor een schriftelijke prijsopgave, waarbij gewoonlijk een korting gelijk aan het huurbedrag voor één maand wordt aangeboden. Voor wat de voorwaarden van deze transactie betreft hoort de rekening van de Klant in goede orde te zijn en te blijven; verder zijn op deze transactie de verkoopvoorwaarden van Sponge-Jet van toepassing. (In plaats van het bovengenoemde, kan deze korting ook worden gebruikt bij de aanschaf van nieuwe apparatuur; neem voor verdere bijzonderheden a.u.b. contact op met Sponge-Jet.)
 • Alle gehuurde apparatuur, m.i.v. de ‘Whipline’-straalslang en de koppelingen, moet in goede staat aan Sponge-Jet worden geretourneerd. Kosten voor eventuele reparaties aan apparatuur of vervanging van onderdelen (buiten normale slijtage) worden aan de Klant in rekening gebracht. De Klant wordt geacht alle onderdelen die tijdens de huurperiode zijn vervangen volgens de instructies of met de huurunit te retourneren.
 • Te retourneren producten moeten naar behoren worden verpakt; Sponge-Jet is niet aansprakelijk voor beschadiging tijdens transport.

Reinigingskosten

 • Alle materialen (gevaarlijk of niet) moeten uit de apparatuur worden verwijderd voordat deze naar Sponge-Jet wordt geretourneerd. Voor geretourneerde apparatuur die gebruikte media, afval en/of straalmiddelrestanten bevat worden de Klant reinigings-/afvoerkosten van USD 1.000 of meer in rekening gebracht.

 Schade

 • Alle kosten (m.i.v. alle bedragen die verschuldigd zijn ten gevolge van de lease van apparatuur, de verkoop van apparatuur of ten gevolge van beschadiging van de apparatuur, of die in de toekomst wellicht verschuldigd zullen worden ten gevolge van beschadiging van de apparatuur) zijn te betalen overeenkomstig de op de facturen van Sponge-Jet aangegeven voorwaarden betreffende deze kosten.

Erkenning

 • De Klant erkent hierbij dat deze apparatuur is ontworpen om exclusief te worden gebruikt met met Sponge-Jet compatibele media; elk ander gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van Sponge-Jet.
 • Door hieronder te tekenen, geeft de aanvrager aan te begrijpen dat deze voorwaarden en bepalingen waar van toepassing voor alle volgende verhuurtransacties gelden.

DEZE GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE EN GEÏMPLICEERDE GARANTIES BEHALVE GARANTIES VAN EIGENDOM, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.